I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Organizátorom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava IČO: 52285758, zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda (ďalej len „Organizátor“).

2. Súťaž sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram, prevádzkovaných na webových stránkach www.facebook.com a/alebo www.instagram.com, resp. formou aplikácií Facebook a Instagram (ďalej len „Facebook“ a Instagram“), a to konkrétne prostredníctvom niektorého z profilov (účtov) na týchto sociálnych sieťach Trnavský kraj zážitvov a Kraj_zazitkov, ktorých profily a online reklamný priestor spravuje výlučne Organizátor.

3. Tieto všeobecné pravidlá súťaže upravujú všeobecné pravidlá súťaží, ktoré usporadúva Organizátor v zmysle bodu 2. týchto pravidiel (ďalej len „Všeobecná pravidlá“). Tieto Všeobecná pravidlá sa použijú pre každú súťaž popri osobitných pravidlách pre konkrétnu súťaž, ktoré budú uverejnené najmä v zverejnenom popise súťaže prostredníctvom príslušného profilu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (ďalej len „Osobitné pravidlá“).

4. Osobitné pravidlá upravujú najmä: a. názov súťaže; b. partner súťaže; c. začiatok, doba trvania a koniec konkrétnej súťaže; d. dátum vyhlásenia výhercu/výhercov súťaže; e. osobitné podmienky účasti v súťaži a/alebo spôsob určenia výhercu súťaže; f. výhry konkrétnej súťaže, miesto odovzdania a spôsob distribúcie výhry výhercovi/výhercom súťaže.

5. V prípade, ak Osobitné pravidlá upravujú určitú otázku odlišne ako Všeobecné pravidlá, má prednosť úprava uvedená v Osobitných pravidlách.

 

II. ČAS KONANIA SÚŤAŽE A VYHLÁSENIE VÍŤAZA SÚŤAŽE

6. Súťaže, vrátane odovzdávania cien, budú prebiehať výlučne na území Slovenskej republiky, a to v čase stanovenom a schválenom Organizátorom. Do súťaže je možné zapojiť sa aj mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu splnenia Všeobecných podmienok účasti v súťaži ako sú definované nižšie.

7. Konkrétny, dátumom ohraničený, časový horizont trvania súťaže, najmä začiatok trvania súťaže a koniec trvania súťaže, bude zverejnený v rámci Osobitných pravidiel súťaže. Súčasne v rámci popisu k súťaži bude Organizátorom zverejnený aj dátum vyhlásenia víťaza súťaže.

 

III. SÚŤAŽIACI, ÚČASŤ V SÚŤAŽI A URČENIE VÝHERCU SÚŤAŽE

8. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá sa v termíne stanovenom Osobitnými pravidlami súťaže zapojí do súťaže a súčasne splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v týchto Všeobecných pravidlách uvedené nižšie (ďalej len „Všeobecné podmienky účasti v súťaži“) a podmienky účasti v súťaži stanovené Osobitnými pravidlami súťaže (ďalej len „Osobitné podmienky účasti v súťaži“), čím sa stáva súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“).

Všeobecnými podmienkami účasti v súťaži sú: a. vek najmenej 18 rokov; b. trvalé bydlisko alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky; c. zriadený aktívny profil (účet) na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

9. Zo súťaže sú vylúčení a nemôžu sa jej zúčastniť zamestnanci Organizátora, resp. osoby v obdobnom pracovnom vzťahu a ani im blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

10. Spôsob určenia výhercu súťaže zo Súťažiacich a počet výhercov upravujú Osobitné pravidlá.

11. Výsledky každej súťaže budú zverejnené na konkrétnom profile (účte) prostredníctvom ktorého bola príslušná súťaž Organizátorom zverejnená (komunikovaná), a to či už vo forme statusu, story alebo bude víťaz oslovený Organizátorom priamo cez súkromnú správu

 

IV. VÝHRY A SPÔSOB DISTRIBÚCIE VÝHRY

12. Výhra v súťaži bude vždy bližšie špecifikovaná v príslušných Osobitných pravidlách (ďalej len „Výhra“). Výhru môže prebrať alebo táto môže byť zaslaná výlučne na adresu výhercu, pričom postup odovzdania Výhry bude určený Osobitnými pravidlami alebo dohodou medzi Organizátorom a výhercom. Následné nakladanie s Výhrou výhercom je výlučne na ňom, pokiaľ Osobitné pravidlá súťaže neurčia inak.

13. Výherca je povinný sa pri osobnom preberaní Výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, resp. preukázať, že mu patrí profil (účet), prostredníctvom ktorého sa zapojil do súťaže. V prípade, ak je Výhra zasielaná poštovou prepravou, výherca je povinný Organizátorovi súťaže poskytnúť platnú a aktuálnu adresu pre doručenie Výhry. Pokiaľ výherca neposkytne Organizátorovi platnú a aktuálnu adresu pre doručovanie, resp. ak zásielka bude vrátená z akéhokoľvek dôvodu, má sa za to, že výherca Výhru odmietol prevziať a táto mu nepatrí.

14. V prípade, ak má Organizátor partnera súťaže, ktorý poskytuje Výhru do súťaže, táto môže byť doručovaná priamo konkrétnym partnerom súťaže. V takomto prípade Organizátor žiadnym spôsobom nezodpovedá za zabezpečenie a prípadne nedodanie Výhry výhercovi spôsobené partnerom Organizátora, prípadne spôsobené objektívnymi okolnosťami.

 

V. PODMIENKY PROPAGÁCIE SÚŤAŽÍ PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEJ SIETE FACEBOOK

15. Organizátor týmto vyhlasuje, že: a. spoločnosť Facebook bude v súvislosti s priebehom súťaží predstavovať len komunikačnú platformu, na ktorej sa budú realizovať súťaže;

b. spoločnosť Facebook nezodpovedá za obsah a podmienky jednotlivých súťaží organizovaných Organizátorom ako ani za záväzky vzniknuté z jednotlivých súťaží zverejňovaných Organizátorom na komunikačnej platforme Facebooku;

c. propagácie súťaží realizované Organizátorom nie sú žiadnym spôsobom priamo, či nepriamo sponzorované, podporované ani spravované spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisia;

d. spoločnosť Facebook sa nepodieľa na riadení propagácie súťaží a súčasne neposkytuje akékoľvek rady vo vzťahu k Všeobecným pravidlám, Osobitným pravidlám.

 

VI. PODMIENKY PROPAGÁCIE SÚŤAŽÍ PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM

16. Organizátor týmto vyhlasuje, že:

a. spoločnosť Instagram bude v súvislosti s priebehom súťaží predstavovať len komunikačnú platformu, na ktorej sa budú realizovať súťaže;

b. spoločnosť Instagram nezodpovedá za obsah a podmienky jednotlivých súťaží organizovaných Organizátorom ako ani za záväzky vzniknuté z jednotlivých súťaží zverejňovaných Organizátorom na komunikačnej platforme Instagramu;

c. propagácie súťaží realizované Organizátorom nie sú žiadnym spôsobom priamo, či nepriamo sponzorované, podporované ani spravované spoločnosťou Instagram a nijako s ňou nesúvisia.

d. spoločnosť Instagram sa nepodieľa na riadení propagácie súťaží a súčasne neposkytuje akékoľvek rady vo vzťahu k Všeobecným pravidlám, Osobitným pravidlám.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17. Zodpovednosť za regulárny priebeh konkrétnej súťaže s právomocou rozhodovať sporné situácie súvisiace s priebehom súťaží ako aj odovzdanie Výhry má výlučne Organizátor.

18. Účasťou v súťaži, ako je to definované v článku III týchto pravidiel súťaže, prípadne v Osobitných pravidlách, Súťažiaci dáva súhlas (výslovne súhlasí) so Všeobecnými pravidlami ako aj Osobitnými pravidlami súťaže.

19. Súťažiaci – fyzická osoba (na účely tohto bodu ďalej len „Dotknutá osoba“) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov poskytnutých Organizátorovi v rozsahu meno, priezvisko a všetky osobné údaje, ktoré má Dotknutá osoba uverejnené v rámci svojho profilu (účtu) na sociálnej sieti Facebook a/alebo Instagram, ich uchovávaním a používaním poskytnutých osobných údajov na účely zapojenia sa do súťaží, ich vyhodnotenia a odovzdania Výhry Súťažiacemu. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania každej súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Dotknutá osoba je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať najmä v prípade, že Organizátor bude konať v rozpore s podmienkami stanovenými vo Všeobecných pravidlách alebo Osobitných pravidlách. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov Súťažiacemu zaniká účasť v súťaži, nakoľko Organizátor súťaže nebude disponovať žiadnym právnym základom na ďalšie spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby a nebude tak objektívne schopný vykonávať úkony v súvislosti s vyhodnotením účasti Súťažiaceho v súťaži a jeho prípadnou výhrou. Organizátor ako prevádzkovateľ osobných údajov si svoju informačnú povinnosť splnil prostredníctvom dokumentu Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel Súťaže a tiež je zverejnený na stránke https://www.krajzazitkov.com/sk/dokumenty/ochrana-osobnych-udajov/

20. Organizátor vyhlasuje, že osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou použije výlučne len na vyššie uvedené účely.

21. Účastníci súťaží nemajú na akúkoľvek Výhru žiaden právny nárok a namiesto nej nie je možné v žiadnom prípade od Organizátora požadovať akékoľvek iné, resp. obdobné plnenie. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne Organizátor.

22. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo súťaže v prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených vo Všeobecných pravidlách alebo Osobitných pravidlách súťaže.

23. Organizátor má výlučné právo posudzovať nevhodný obsah pridaný Súťažiacim, prípadne treťou osobou. V prípade, že Organizátor vyhodnotí obsah príspevku ako nevhodný, vyhradzuje si právo vylúčiť Súťažiaceho zo súťaže, ako aj zmazať akýkoľvek takýto nevhodný príspevok. Za nevhodný príspevok sa považuje najmä akýkoľvek príspevok Súťažiaceho alebo tretej osoby, ktorého obsah:

a. nemá žiadnu vecnú súvislosť vo vzťahu k súťaži vyhlásenej Organizátorom;

b. obsahuje vulgarizmy, vyhrážanie a/alebo iné slovné spojenia, ako aj rôzne vizuálne, či audiovizuálne útoky, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovanými dobrými mravmi, spoločenskou morálkou a etikou;

c. podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, jazyka, farby pleti, viery a náboženstva, politických názorov, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a/alebo navádzajú na konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

d. propagujú návykové látky a/alebo zľahčujú následky ich užívania a/alebo ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých;

e. akokoľvek porušuje pravidlá používania Facebooku alebo Instagramu.

24. Výhercovia sú povinní Výhru zdaniť, ak sa na Výhru táto povinnosť vzťahuje, v súlade s príslušnými právnymi predpismi – podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Výherca je oprávnený odmietnuť výhru z dôvodu výšky dane z výhry, ktorú nebude zo strany výhercu možné uhradiť.

25. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné pravidlá, osobitné pravidlá a ďalšie podmienky súťaží a zároveň je oprávnený súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou od okamihu uverejnenia.

26. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania Všeobecných pravidiel alebo Osobitných pravidiel, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore podmienkami súťaží a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

27. Ďalšie podmienky súťaží a právne vzťahy vzniknuté na základe konkrétnych súťaží sa riadia právnym poriadok Slovenskej republiky. 28. Tieto Všeobecné pravidlá súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.krajzazitkov.com

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj             V Trnave, dňa 23.06.2021

Partneri projektu


Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kalendár jázd výletných vlakov